SAINTERESO AMBEBI

Leonardo da vinchis mona lizas
warbebi ar aqvs.

sakutari idayvis enit miwvdoma sheudzlebelia.

dedamiwis mosaxleobis 25%- s mobiluri telefonit arasodes usargeblia.

jirafis guli 22 kg - s iwonis.

ert wamshi adamianis sxeuli klavs da amave dros qmnis 15.000.000 sisxlis witel ujreds !

las – vegasis arc ert kazinoshi ar kidia saati !

indoetshi 50 milioni maimunia .

qatami weliwadshi daaxlovebit 230 kvercxs debs .

zebrebi shav - tetrad xedaven .

matusalam 969 weli icocxla .

gamis shishs niqtofobia qvia .

satamasho ruletis cifrta jami 666 sheadgens.

nobelis premia gaicema faqtiurad yvela dargshi , garda matematikisa .
imitom rom nobelis pirveli coli matematikostan gaiqca .

ramodenime ateuli wlis shemdeg damtkicda rom msoflios ert erti yvelaze gaxmaurebuli faqti - shemtxvevit gadagebuli mosiarule tovlis kaci , afiora iyo, mizezi ki imashi mdgomareobda rom himalaebshi turistebi moezidat .

mwyeris shvils hqvia mutruki (ar yofila sheurawmyofeli sityva )

cxovelebis umravlesoba suns nestoebit sheigrdznobs , magram zog matgans , magalitad , gvels , sunis agsaqmelad pirshi aqvs specialuri , e . w .. iakobsonis organo , romelic enis zemotaa motavsebuli . haeris dasaynosad gvelebi orkapa enas asavsaveben da msxverplis adgilsamyfels imis mixedvit adgenen , tu saidan ecema suni enas .

dashvebisas shavtava shashvis sichqare saatshi 250 kilometrs agwevs !

avazas 105 km saatshi sichqaris ganvitarebashudzlia !

zrdasruli lurji veshapi sigrdzeshi sami avtobusis xelaa da 20 spiloze mets iwonis !

afrikuli spilo yoveldgiurad daaxloebit 230 kilogram fotols chams !

kolibri ertaderti frinvelia , romelsac ukan frena sheudzlia .

kolibri yvelaze patara frinvelia .

zamtarshi niangi qvebs ylapavs rom roca dzinavs wylis fskerze -
zedapirze ar amotivtivdes .

yvelaze didi migwevebi qirurgiashi aqvt germanelebs - mizezi ki is gaxlavt rom hitleris dros cocxal adamianebze atarebdnen cdebs .

avstraliashi 57 milioni kenguru cxovrobs .

1950 wels ” fifam ” akrdzala fexburtis fexshishveli tamashi , am dromde indoetis nakrebi turnirebze ase monawileobda.

pirveli fichuri telefoni , romelic gasayidad gamovida , 1 kilograms iwonida da 35 atasi dolari girda.

Gverdebi-
12345
Saintereso ambebshi
Mtavari